Ładowanie...

REGULAMIN

Stronga głównaO nas → REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES § 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES, mieszczącym się w Nowym Targu, przy ul. Sikorskiego 51, które jest zwane dalej: Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES, prowadzonym przez Anetę Kowalczyk, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Sikorskiego 51.
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach, jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna prawnego, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.


§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty - dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację - dalej: Rejestracja w dniach poniedziałek i środa w godzinach 12:00-20:00, oraz wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00-16:00, a także korzystając z Rejestracji online klikając w zakładkę „Rejestracja online” na stronie Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES -  www.podolog.org
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES .
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwołał Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES poprosi o podanie następujących danych:

a) imię i nazwisko

b) numer telefonu do kontaktu

c) adres e-mail

d) informację czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego

 1. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.
 2. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 3. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.


§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
 2. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES i trwa dłużej niż 15 minut, Pracownik Recepcji w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt
 3. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjent o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Pracownika Recepcji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia  Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty, poprzez wysłanie rachunku imiennego na adres mailowy lub listownie.
 5. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty bez podania przyczyny. W takim wypadku Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES lub konsultacji on-line.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji - przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą, a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą.


 § 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenie zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem oraz założona Karta Pacjenta, którą pacjent powinien podpisać co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegu i zapoznaniem się z Regulaminem i propozycją terapii.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES dostępne są na stronie internetowej Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES www.podolog.org


§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonanie Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES pod adresem: www.podolog.org 
 2. W Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES udostępnia się następujące formy płatności: 

a) Gotówka

b) Karta płatnicza

c) BLIK

d) Bon podarunkowy

e) przelew bankowy

 1. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 2. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.


§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej - dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: biuro@podolog.org lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES ul.Sikorskiego 51 Nowy Targ 34-400 w miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki - jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.


§ 7. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES, poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES .
 4. Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.


§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Do gabinetu zabiegowego może wejść tylko dorosły Pacjent, Dorosły pacjent z opiekunem jeśli zdrowie Pacjenta wymaga pomocy Opiekuna, a także niepełnoletnie dziecko z opiekunem lub rodzicem.
 4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika oraz Karty Pacjenta Gabinet Podologiczny MEDICA PER PEDES.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.01.2021___________
^